Teaching of Rishabhdev – HH Gopal Krishna Goswami – 27 Feb 2007 – Mayapur