Sukh Ki Khoj Sansaar Mein Tript Nahin Ho Sakti – HH Gopal Krishna Goswami – 01 Nov 2006 – Ahmedabad