Shrir ki 6 sthitiyan – HH Gopal Krishna Goswami – 11 Dec 1994