SB 5.26.29 – Agar Patti or Patni sath milkar shrab pite hain to unki kya dsha hoti hai – HH Gopal Krishna Goswami – 13 Sep 2006 – Juhu, Mumbai