SB 3.25.21- Sadhu ke lakshan – HH Gopal Krishna Goswami – Vrindavan – 26 Nov 1993