SB 3.24.30 – Param Bhagavan ke Sharanagat – HH Gopal Krishna Goswami – 11 Apr 2006 – Mumbai