SB 11.08.35 – Bhagvad Prapti Ka Mulya – HH Gopal Krishna Goswami – 22 Apr 2007 – New Delhi