SB 1.8.19 – Indriyon ke pare – HH Gopal Krishna Goswami – Mumbai – 16 May 1984