SB 1.2.18 – Bhagavatam Shravan Ke Labh – HH Gopal Krishna Goswami – 12 Jul 2007 – New Delhi