SB 1.13.21 – Dhritarashtra jese vyakti ko prachar kaise karen – HH Gopal Krishna Goswami – Chandigarh – 5 Dec 1993