SB 1.05.40 – Jeevan ke dukhon se mukt hone kee prakriya – HH Gopal Krishna Goswami – 2000 – ISKCON Pune