SB 1.05.38 – Bhagavan Ke Namo Aura Vigrah Ki Mahima – HH Gopal Krishna Goswami – 2002 – ISKCON Pune