Pustak Vitran ki Mahima – HH Gopal Krishna Goswami – 17 Dec 2006 – Pune