On Rath Yatra Festival – HH Gopal Krishna Goswami – 29 Apr 2006 – Nairobi, Kenya