Keval Tapsya Se Bhagvan Prasana Nahi Hote 4.20.16(20-03-17) Kharghar, Mumbai.mp3