CC -Manav Jivan Ka Sadupayoga – HH Gopal Krishna Goswami – Mumbai – 26 Nov 1995