CC Madhya 20.143 – Sanatan Siksha – HH Gopal Krishna Goswami – 10 Mar 2009