CC AdiLila 7.146 – Bhagwan se prem viksit kaise kren – HH Gopal Krishna Goswami – 17 Apr 2008 – Chandigarh