BG18.65 – Bhagwat Gita Aur Srimad Bhagwat Ka Mahatva – HH Gopal Krishna Goswami – 01 Aug 2007 – New Delhi