BG 18.56,57 – Param Bhagwan Ka Ashraya – HH Gopal Krishna Goswami – 09 Dec 2004 – Mumbai