BG 12.9 – Bhkti-Yog ka varnan -HH Gopal Krishna Goswami – 31 Mar 1996