BG 10.11 – Gyan Ka Deepak – HH Gopal Krishna Goswami – 13 Mar 2007 – New Delhi