A Vaishnava Is, Para Dukha Dukhi – HH Gopal Krishna Goswami – SB 6.2.18 – ISKCON Nairobi, Kenya – 31-05-2019.mp3