BG 4.42 – Gaur Kishor das baba Ji ki shikshayen – HH Gopal Krishna Goswami – Vrindavan – 24 Nov 1993